CHRONOLOGY OF B.D.O.

SL.NO.
NAME OF B.D.O'S
FROM DATE
TO DATE
1
SRI PARESH SARKAR
1962-63
1963-64
2
SRI ASHUTOSH MANDAL
1964-65
1965-66
3
SRI ASIM RANJAN
1966-67
4
SRI KRISHNA GOPAL ROY
1967-68
1971-72
5
SRI UMA SHANKAR BHATTACHARYEE
1971-72
1972-73
6
SRI CHITTA RANJAN MUSHIB
1972-73
1975-76
7
SRI MIHIRLAL SAHA
1976-77
1980-81
8
SRI MANMATHA NATH MURMU
19801-81
1983-84
9
SMT. NABANI DEY
1983-84
10
SRI PATAL DAS
1983-84
11
SRI DEBASISH
1983-84
12
SRI SOMNATH MUKHERJEE
1984-85
1990-91
13
SRI AJIT DEY
1990-91
1995-96
14
SRI SOMYAJIT DAS
1995-96
1997-98
15
SRI ENAUAR RAHAMAN
1997-98
1999-2000
16
SRI NIMAI CHAND HALDAR
5-01-2000
14-7-2003
17
SRI CHITRADIP SEN
15-07-2003
20-02-2004
18
SRI GOLAK CHANDRA HOWLADAR
20-04-2004
24-02-2006
19
SRI SUBASH CH. SHIKARI
24-02-2006
05-04-2007
20
SRI SHYAMAL GANGULI
06-04-2007
05-10-2010
21
MS. MUKTA ARYA
05-04-2010
22
SRI SHYAMAL GANGULI
26-10-2010
23
TAMAGHNA KAR
26-10-2010
29-08-2013
24
SRI SAMIRAN BARIK
29-08-2013
TO DATE